آدرس : طبقه اول، پلاک واحد: F106

تماس : 42332081-82

تلفن همراه: 09122986384

آدرس : طبقه اول، پلاک واحد: F108

تماس : 42332085-86

تلفن همراه: 09014756692