اداری

واحدهای اداری     

در شرایط عادی:
همه روزه از ساعت 10 تا 18 غیر از روزهای تعطیل

در شرایط فعلی (بیماری کرونا):

همه روزه از ساعت 10 تا 18 غیر از روزهای تعطیل

شماره های تماس:

پارکینگ

پارکینگ

در شرایط عادی:
همه روزه از ساعت 9 تا 23 


در شرایط فعلی (بیماری کرونا):

همه روزه از ساعت 9 تا 18 


شماره تماس:

فروشگاه رفاه

فروشگاه رفاه     

در شرایط عادی:
همه روزه از ساعت 8 تا 23 

در شرایط فعلی (بیماری کرونا):

همه روزه از ساعت 8 تا 22 

شماره های تماس:

 
فودکورت

فودکورت     

در شرایط عادی:
همه روزه از ساعت 10 تا 23 

در شرایط فعلی (بیماری کرونا):

همه روزه از ساعت 10 تا 18 

چیتر چیکن:

06642332034

بخش بیرون بر (دلیوری): 

همه روزه از ساعت 10 تا 23 

شماره تماس بخش دلیوری:

06642332033

06642332034


شماره های تماس:

06642332035

06642332036

06642332037

06642332038