همکاری با ما

1-اطلاعات شخصی:

جنسیت:

مردزن

تاریخ تولد:

وضعیت تاهل:

متاهلمجرد


2- خدمت نظام وظیفه:(مخصوص آقایان)

مشمول خدمتپایان خدمتمعافیت تحصیلیمعاف از خدمت

3- سوابق تحصیلی:

وضعیت فعلی:

دانشجوفارغ التحصیل
4- تجربیات شغلی مرتبط و غیر مرتبط:


تاریخ شروع
تاریخ پایانتاریخ شروع
تاریخ پایانتاریخ شروع
تاریخ پایان

5- آشنایی با زبان‌های خارجی، کامپیوتر و دوره های فنی و آموزشی

انگلیسی

خواندن
نوشتن
درک مطلب


خواندن
نوشتن
درک مطلب

نرم‌افزار/سیستم

windows
Internet
Word
Excel
Acxess
Visio
Power point
Corel draw


دوره‌های گذرانده شده:

6- قابلیت همکاری

تمام وقتپاره وقت

در صورت تمایل به کار پاره وقت، ساعت و روزهای همکاری را دقیقأ اعلام فرمائید.

7- رشته‌های شغلی که در آن تمایل به فعالیت دارید:

حراستتاسیساتخدمات و نظافتمانیتورینگفروشگاهیهایپر مارکتمالی و صندوقسینماشهربازیرستورانباریستااقامت و هتل

8- چگونگی آشنایی با مجموعه دیپلمات سنتر؟

9- هم اکنون مشغول به کار هستید؟

بلهخیر

در صورت اشتغال به کار، نام محل کار را ذکر نمائید.

تاریخ آمادگی برای شروع به کار:

10- آیا سابقه محکومیت کیفری دارید؟

بلهخیر

در صورت مثبت بودن پاسخ، شرح دهید:

11- آیا امکان ارائه گواهی حسن انجام کار از محل کار پیشین خود را دارید؟

بلهخیر

12- میزان حقوق درخواستی:

13- ویژگی های فردی:

الف) در یک جمله بارزترین امتیاز شخصیتی و مشخصه مثبت کاری که از خود می شناسید بیان نمائید:

ب) در یک جمله بارزترین نقطه ضعف فردی و مشخصه کاری که از خود می شناسید بیان نمائید:

ج) در یک جمله شغل و محیط کاری مطلوب خود را تعریف کنید: